EUs färdplaner för 2050

I mars 2011 offentliggjorde kommissionen den övergripande färdplanen för minskade koldioxidutsläpp, som omfattar hela ekonomin. Alla sektorer analyserades – kraftproduktion, transport, hushåll, industri och jordbruk. Kommissionen har också arbetat med sektoriella färdplaner för transporter och energi. Syftet med EU:s färdplaner är att uppnå 2050 års mål om låga koldioxidutsläpp. Energifärdplanen som presenterades den 15 december 2011 kommer att följas av fler politiska initiativ inom specifika energipolitiska områden under de kommande åren, med början nästa år med förslag om den inre marknaden, förnybar energi och kärnsäkerhet.

Den övergripande planen för minskade koldioxidutsläpp återfinns här:
pil Roadmap for moving to a low-carbon economy in 2050
pil Färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 (pdf)

Transportfärdplanen kan hämtas här
pil White paper 2011 : Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport system
pil VITBOK : Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem (pdf)

Energifärdplanen finns här:
pil Energy Roadmap 2050
pil Energy Roadmap 2050 (pdf)

 

Sveriges Färdplan 2050

Regeringen gav i juli 2011 Naturvårdsverket i uppdrag att lämna ett underlag till en svensk färdplan för att uppnå visionen om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2050.

pil Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida

 

 

Roadmap : Sweden

"Large scale electrification of the Swedish vehicle fleet to 2030". Konsortium med flera intressegrupper där Vattenfall och Volvo Cars är initiativtagare.

pil Läs mer på Roadmap : Swedens hemsida

 

Kapacitetsutredning för transportsystemet

"Kapacitetsutredningen har fokuserat på åtgärder och inriktningar som ger mer kapacitet, främjar effektiva övergångar mellan olika trafikslag och bidrar till en bättre användning av det befintliga transportsystemet. Trafikverket har tagit fram underlag för åren 2012-2025 och med en utblick till år 2050.

Trafikverket föreslår därför att åtgärder inom drift och underhåll samt reinvesteringar och trimning har högsta prioritet inom transportsystemet. Trafikverket föreslår också alternativa nivåer för investeringar där merparten av tillgängliga medel bör satsas på järnvägen."

Slutredovisning av Kapacitetsutredningeen skedde 27 april 2012. Utredningen blir ett underlag i den infrastrukturproposition som förväntas under hösten 2012.

pil Läs mer på Trafikverkets hemsida

 

Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

En utgångspunkt för arbetet med ovan nämnda Kapacitetsutredning har varit "Nationell plan för transportsystemet för 2010- 2021".
pil Läs mer på Trafikverkets hemsida

 

 

Forum för innovation inom transportsektorn

Energimyndigheten, Trafikverket och Vinnova tar tillsammans med intressenter ifrån näringslivet och akademi initiativet och bildar ett nationellt forum för gemensam strategiutveckling i transportsektorn, för en hållbar samhällsutveckling.

pil Läs mer på forumets hemsida

 

 

"Fossilbränsleoberoende transportsektor 2030
– hur långt når fordonstekniken? Slutrapport" (2011)

Utgivare: Trafikanalys

Ett fossilbränsleoberoende transportsystem år 2030 pil Ladda ner rapporten

 

 

 

 

 

Andra arbeten:

"Långsiktsprognos 2010"

Energimyndighetens rapport innehåller en energiprognos fram till och med år 2030, samt två olika känslighetsscenarier. Prognosen utgår från gällande styrmedel, vilket innebär att rapportens resultat inte ska betraktas som en regelrätt prognos över den framtida energianvändningen utan som en konsekvensanalys av gällande styrmedel givet olika förutsättningar som exempelvis ekonomisk tillväxt och bränslepriser. Prognosen utgör ett underlag för den utsläppsprognos Sverige lämnat till kommissionen om miniminivån av utsläpp av växthusgaser från källor och reduktion genom upptag i sänkor för åren 2005, 2010, 2015 och 2020.

pil Ladda ner Energimyndighetens rapport