Syfte och mål

Riksdagens mål om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta år 2030 är mycket ambitiöst. Målet kan inte uppnås utan kraftfulla åtgärder och omställningen måste påbörjas nu. Det har Elforsk och Svensk Energi tydligt visat genom de analyser som genomförts under 2010 och 2011 med hjälp av Profu. Resultaten från dessa arbeten finns redovisade i tre rapporter. De åtgärdsförslag som presenteras där är i första hand vad politiker, myndigheter, kommuner, organisationer och företag kan göra.

Syftet med arbetet har varit att visa på de utmaningar vi står inför, men också ge förslag på hur vi kan nå målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. Vår erfarenhet av dialogen som föregått arbetet med handlingsplanen är att det finns ett stort intresse och en beredskap att bidra till utvecklingen mot ett fossilbränsleoberoende transportsystem hos alla aktörer. Samverkan och politiskt mod är nödvändigt om Sverige ska nå målet.

Målet är att efter årsskiftet 2012/2013 kunna presentera en genomarbetad roadmap för ett fossilbränsleoberoende transportsystem.

 

Fortsatt arbete och genomförande

Under 2012 fortsätter Elforsk och Svensk Energi arbetet tillsammans med Profu som projektledare, visa på vägen för att nå ett fossilbränsleoberoende transportsystem år 2030 genom att ta fram en roadmap som knyter samman visionsarbetet med de byggstenar/åtgärder som identifierats.
Förhoppningen och ambitionen är att kunna fortsätta bedriva arbetet i bred och nära samverkan med många parter. En central uppgift blir att göra prioriteringar och avvägningar mellan de olika åtgärderna i omställningen. Medverkan i arbetet kan ske på olika sätt. Man kan välja att delta i någon/några av de arbetsgrupper som behandlar och tar fram analyser för specifika ämnesområden eller att bara delta i gemensamma workshops och seminarier där vi diskuterar slutsatserna från analyserna.

I arbetsgrupperna inleder vi arbetet med att identifiera hur långt man kan komma med åtgärder inom det aktuella området till olika tidpunkter, samt besvara frågor som:

Vilken information och vilka analyser saknas?

Vilka beslut och vägval behövs vid olika tidpunkter?

Vi är medvetna om att det kommer finnas olika uppfattningar i vissa frågeställningar och slutsatser. Det är vår avsikt att lyfta fram och belysa även dessa skillnader eftersom det ökar värdet av arbetet att tydligt lyfta fram målkonflikter och diskutera lösningar utifrån dessa.
Vi välkomnar underlag och inspel från alla medverkande i det fortsatta arbetet!

 

Planerade aktiviteter

2013

 

7 februari

Konferens.

pil Konferensinbjudan

 

 

Arbetsgrupper

För att driva arbetet har fyra arbetsgrupper bildats som alla kommer att ha egna arbetsgruppsmöten under 2012:

- Biodrivmedel

- Fordonsutveckling

- Kollektivtrafik & Stadsplanering

- Godstrafik & Logistik

Under arbetets gång kan nya arbetsgrupper för specifika ämnesområden sättas upp.

pil Läs mer om exempel på frågeställningar inom varje ämnesspecifikt område

 

Deltagande parter

Representanter från följande företag, myndigheter, högskolor & organisationer deltar i roadmapsarbetet:
Blekinge Tekniska Högskola
Blue Institute
Chalmers
Elbil 2020
Elbil Sverige
Elforsk
Energigas Sverige
Energimyndigheten
Fortum
Gröna Bilister
Göteborg Energi
IVL
KTH
Lantmännen
Lunds Energikoncernen
Lunds Tekniska Högskola
Miljödepartementet
Nature Associates
Naturskyddsföreningen
Naturvårdsverket
Näringsdepartementet
Power circle
Profu
Scania
Siemens
SP
SPBI
Stockholm Stad
Svebio
Svensk Energi
Sveriges kommuner & Landsting
Trafikanalys
Trafikverket
Transportgruppen
Transportstyrelsen
TSS (Test Site Sweden)
Vattenfall
Viktoriainstitutet
Volvo
VTI
Öresundskraft

 

Parallella projekt

Parallellt med vårt arbete genomförs och planeras några statliga utredningar på delvis samma tema. Även om dessa arbeten till viss del behandlar samma frågeställningar som vi tar upp i vårt arbete med en roadmap, menar vi att vårt arbete - med en bred samverkan och förankring i näringsliv och offentliga institutioner - är ett viktigt komplement för att ge ett vidgat perspektiv på hur omställningen av transportsystemet kan genomföras.

pil Läs mer om andra parallella projekt