Bred samverkan - roadmap för en fossilbränsleoberoende transportsystem år 2030

Riksdagens mål om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta år 2030 är mycket ambitiöst. Målet kan inte uppnås utan kraftfulla åtgärder och omställningen måste påbörjas nu. Svensk Energi och Elforsk formulerade 2010 följande vision: "Elbranschen vill bidra till ett fossilbränsleoberoende transportsystem år 2030. Då skall vi ha en fordonsflotta som tekniskt har möjlighet att drivas med energibärare som är fossilbränslefria, eller som senast år 2050 kommer att bli klimatneutrala. År 2050 skall transportsektorn vara helt klimatneutral, dvs. fri från utsläpp av växthusgaser som härrör från fossila bränslen." Visionen gör alltså skillnad på: en fossilbränsleoberoende transportsektor år 2030 och en klimatneutral transportsektor år 2050. Elbranschen är angelägen om att bidra till en positiv utveckling inom transportsektorn. Genom detta visionsarbete vill man visa på möjliga utvecklingsvägar för att nå målet.

I januari 2012 genomfördes en workshop om byggstenar till en handlingsplan för en fossilbränsleoberoende fordonsflotta år 2030. Där redovisades resultat från tidigare genomförda analyser och i grupparbeten diskuterades hur man kan samverka kring en Roadmap. Tanken är att via en Roadmap knyta samman visionen med de byggstenar/åtgärder som identifierats i de tidigare arbetena. Tillsammans har nu ett 40-tal företag, organisationer, myndigheter och forskare anmält sitt intresse att på ett eller annat sätt medverka i arbetet framöver. Genom det breda deltagande som vi nu får i projektet säkerställer vi att frågeställningarna som tas upp blir väl och allsidigt belysta.

En utgångspunkt för arbetet är att det kommer att drivas som ett forskningsprojekt och baseras på objektiva analyser och sammanvägningar. Olika uppfattningar är tänkta att få rättvis belysning i slutprodukten, så att vi också tydligt speglar eventuella skillnader i uppfattningar och bedömningar. Konsultföretaget Profu kommer svara för projektets genomförande och på denna hemsida kommer resultatet av arbetet med att ta fram en Roadmap för en fossilbränsleoberoende fordonsflotta år 2030 att presenteras.

 

 

Alla måste bidra - men vågar politikerna?

De åtgärder som måste vidtas för att nå målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta innebär på många sätt en betydande omställning.

Det kommer inte att räcka med effektivare fordon och att gå över till förnybar energi och elektrifiering av vägtransporterna. Det kommer även att krävas en förändrad inriktning när det gäller vårt sätt att resa och transportera samt betydande förändringar i vår infrastruktur.

Flera av åtgärderna kommer säkert att uppfattas som ingrepp i vår vardag. De medför ökade kostnader för samhället och berör i hög grad både näringslivet och privatpersoner.
Om vi ska ha en chans att nå målet måste vi börja agera nu. Alla sektorer måste vara med och ta sitt ansvar. Frågan är om politikerna vågar anta denna utmaning.

Visioner inför framtiden

Flera visions- och roadmapsarbeten har genomförts under de senaste åren, eller pågår parallellt.

pil Läs mer om dem!